Szczecin, 05.05.2022 r.
Zarząd Oddziału SIMP w Szczecinie zaprasza Kolegów – delegatów na „Zebranie sprawozdawczo – wyborcze” Oddziału, które odbędzie się :
19 maja 2022 r. w terminie:
– I o godz. 1700
– II o godz. 1715
w siedzibie Oddziału przy ul. Sabały 11a.
Przewidywany czas zebrania 2,5 godziny.
Sprawozdanie Zarządu z kadencji 2018 – 2022 jest do wglądu w biurze Oddziału.

Zarząd

Porządek Walnego Zgromadzenia Oddziału SIMP w Szczecinie
19.05.2022 r. godz. I – 1700, II – 1715

1. Otwarcie i powitanie gości
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji Wnioskowej
5. Wybór Komisji Wyborczej
6. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
7. Zgłaszanie wniosków do Komisji Wyborczej w sprawie wyborów
8. Podjęcie uchwały o ilościowym składzie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
9. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z kadencji 2018 – 2022
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
13. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
14. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego , Delegatów na WZD SIMP i przedstawicieli do Rady FSNT – NOT
15. Wybory Prezesa Oddziału
16. Dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia
17. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Oddziału
18. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego , Delegatów na WZD SIMP i przedstawicieli do Rady FSNT – NOT
19. Dyskusja
20. Ogłoszenie wyników
21. Podjęcie uchwał
22. Zamknięcie zebrania (około godz. 1930)