Misja organizacji

SIMP jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele SIMP

 • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki techniki i kultury materialnej, dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
 • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

Co daje SIMP?

 • popiera twórczość naukowo – techniczną,
 • nadaje uprawnienia zawodowe,
 • współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo technicznymi w kraju i za granicą,
 • współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
 • prowadzi działalność na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych,
 • prowadzi działalność szkoleniową oraz współpracuje z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
 • organizuje kongresy, konferencje , narady, odczyty, konkursy, wystawy, pokazy oraz wyjazdy szkoleniowo – techniczne krajowe i zagraniczne,
 • ułatwia start zawodowy młodym inżynierom i technikom i otacza opieką seniorów Stowarzyszenia,
 • organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne,
 • prowadzi działalność wydawniczą
 • przyznaje odznaki i nagrody,
 • tworzy fundusze stypendialne i udziela pomocy koleżeńskiej,
 • ułatwia odbycie praktyki zawodowej i kontaktów ze specjalistami,
 • nadaje uprawnienia zawodowe oraz tytuły rzeczoznawstwa do wykonywania specjalistycznych czynności,
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w celu uzyskania stopni specjalizacji zawodowych,
 • pomaga w załatwianiu wniosków przy ubieganiu się o wpis do rejestru FEANI i uzyskania tytułu EUR INŻ.,
 • organizuje imprezy rozrywkowe jak rajdy rowerowe, zawody strzeleckie.