Ośrodek SIMP-ZODOK w Szczecinie

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin przedstawia aktualną ofertę szkoleń oraz egzaminów.

SIMP ODK prowadzi kursy, szkolenia oraz egzaminy w zakresie:

 • eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych (szkolenia i egzaminy – grupa I, II i III), w tym do 1 kV;
 • obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) wg wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego – cięgniki, suwnice, żurawie, podesty ruchome, dźwigi i wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • spawania w metodach: 111, 135, 136, 138, 141, 311 wg wymagań PRS, UDT i inne;
 • ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem;
 • odnawialnych źródeł energii – OZE – systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły i piece na biomasę;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy BHP (szkolenia, oceny ryzyka zawodowego, minimalne wymagania bhp w zakresie użytkowania maszyn);
 • doradztwa zawodowego odnośnie wymagań kwalifikacyjnych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach;
 • SZWO oraz F-GAZÓW (Substancje Zubożające warstwę ozonową i Fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • urządzeń wentylacji i klimatyzacji i chłodniczych;
 • klimatyzacji samochodowej;
 • obsługi i programowania obrabiarek CNC;
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej _ABC biznesu;
 • innych szkoleń stosownie do potrzeb Zleceniodawcy.

 

SIMP ODK posiada:

Certyfikat UDT do prowadzenia szkoleń z zakresu Urządzeń Transportu Bliskiego UTB oraz OZE;

System Zarządzania Jakością – ISO UDT;

Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

Certyfikowaną (UDT) Komisję Egzaminacyjną w zakresie: SZWO i F-GAZY;

Akredytację UDT w zakresie szkoleń Odnawialnych Źródeł EnergiiOZE – systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły i piece na biomasę;

Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. nadawania uprawnień energetycznych.

 

Ze szczegółową ofertą można się zapoznać na stronie internetowej:

www.uprawnienia.odksimp.com.pl

www.odksimp.com.pl

Zapraszamy do współpracy: Zespół specjalistów ds. szkoleń zawodowych i egzaminów SIMP ODK Szczecin.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Ośrodek Doskonalenia Kadr

Sabały 11 a, 71-341 Szczecin

tel./fax: 91 44 20 007

e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl